Scholička zpívá v letech 2012 i 2013

    Uplynul rok a Scholička s asi dvaceti dívkami převážně z 1. stupně ZŠ stále zpívá a nejen při liturgických obřadech v našem kostele, což je její hlavní náplní.
    V květnu 2012 jsme zpívali při májových pobožnostech několikrát týdně, v červnu pak při slavnosti dětí, které poprvé přistoupily k prvnímu svatému přijímání (svátost eucharistie). Začátkem prázdnin jsme na farním dnu vystoupili s programem Cesta Scholičky do Země zaslíbené. Po prázdninách následovala děkovná mše za úrodu a v říjnu jsme při mši svaté na Misijní neděli zazpívali hymnu PMDD Pošli mě, půjdu já.., která je velmi emotivní, zvláště v podání dětských hlásků – nese v sobě odhodlání stát se malým misionářem. Tento odkaz se snad dětem podařil naplnit během Vánoc, kdy neúnavně zpívaly a těšily staré lidi v domově důchodců v Hodoníně, navštívily opuštěné děti v Kojeneckém ústavu Kyjov, rozveselily i rozplakaly pacienty v kyjovské nemocnici a díky podpoře OÚ zajely do Rajhradu k sestrám Těšitelkám, aby potěšily vánoční písní tamější farníky. Doma zpívaly spolužákům a učitelům ve škole u vánočního stromku, při dětské mši svaté na Štědrý den a téměř celou adventní i vánoční dobu při liturgii v našem kostele.
    Na Hromnice 2013 jsme přivítali nové prvokomunikanty (děti, které se připravují na přijetí eucharistie) a velmi brzy nastala postní doba, kdy jsme mohli o víkendu 9. až 10. března 2013 přijet opět do Rajhradu k sestrám Těšitelkám Nejsvětějšího srdce Ježíšova a prožít spolu naplněný, radostný víkend: Zpívali jsme při mších, adoraci, všem starým lidem v Domě matky Rosy, prožili jsme dětskou křížovou cestu s místními farníky a ve chvílích volna si užili spoustu legrace. Už se znovu těšíme na další návštěvu kláštera, sestry tvrdí, že tam holky vnesly „svěží vítr“. Ještě prožijeme společně Dětskou křížovou cestu v naší farnosti a budeme se připravovat na Velikonoce.
    Důležitý pro nás bude květen, nejen kvůli májovým pobožnostem, ale zazpíváme na Velehradě při dětské pouti 8. května 2013.
    Velmi děkuji za hudební doprovod Hance Varmužové ml.(příčná flétna), p. učitelce Marušce Krakovičové za nesmírnou obětavost a profesionální vedení, rodičům a o. Josefu Vysloužilovi za podporu a pořízení kytary a kláves, holkám za vytrvalost, ochotu a nadšení a Pánu Bohu za dar hudby a zpěvu.

Markéta Varmužová
Fotogalerie:
Pobyt v Rajhradu 9/3/2013
Rajhrad 29/12/2012
Domov důchodců HO 28/12/2012
"Kojeňáček" Kyjov 22/12/2012